Si Hesus, Buhay na Buhay sa Banal na Sakramento…….

Naniniwala ka ba na si Hesus ay kasama natin sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya?

Kung hindi,,, halika’t tunghayan natin ang isa sa pinakadakilang himala ng Eukaristiya sa kasaysayan. Nawa’y makatulong ito sa pagpapalalim ng iyong pananampalataya at makumbinsi kita na maniwala na si Hesus ay buhay na buhay sa Banal na Sakramento.

Bago ang lahat alamin muna natin kung ano ba ang ibig sabihin ng salitang Eukaristiya. 

Ang salitang Eukaristiya ay nagmula sa salitang griyego na “Eucharistia” na ang ibig sabihin ay pagbibigay salamat. Ang Banal na Eukaristiya ay isa sa mga pitong sakramento. Ito ang pag-aalala sa huling hapunan ng ating Panginoon kung saan ginawa niyang kanyang dugo ang alak at kanyang katawan naman ang tinapay. Sa madaling salita, ang Banal na Eukaristiya ay ang tinatawag din nating banal na misa.Ngunit ano nga ba ang kahalagahan nito sa buhay nating mga Kristiyano?

Ang banal na Eukaristiya o banal na misa ay ang pinakamataas na antas na uri ng panalangin ng mga katoliko dahil sa banal na eukaristiya nagaganap ang pinakadakilang himala,,,, ang pagiging tunay na katawan at dugo ni Hesus sa anyo ng tinapay at alak. Dito natin tinatanggap si Hesus (katawan at Dugo) sa anyo ng tinapay at alak.

Sa ating Ebanghelyo, isinasalaysay ang tungkol sa libu-libong nagugutom na taong sumusunod kay Kristo. Sa halip na paali­sin Niya ang mga tao, pinakain Niya sila sa pamamagitan ng pagpaparami sa tinapay at isda.(Lk 9:11-17). Labis ang pagmamalasakit na ipinakita ni Hesus para sa mga tao. Nakibahagi at nakiisa siya sa kanila sa pamamagitan ng mahimalang pagpapakain Niya sa kanila. Ang pangyayaring ito ay binigyang kahulugan ng mga ebanghelista at ng Simbahan bilang simbolo ng pagkaing pangkaluluwa — ang Eukaristiya.
Sa Banal na Misa, naniniwala tayong ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo, ngunit nananatili sila sa anyo ng tinapay at alak at ito ay tinatawag na “Transubstantiation”. Sinisikap itong ipaliwanag ng konseptong ito ngunit hindi nito layong magbigay ng katibayan. Kaila­ngan nating makakita sa pamamagitan ng pananampalataya upang mas maunawaan natin ito.
Sa pamamagitan ng Eukaristiya, ninais ni Kristo na ma­natiling kasama natin siya ng personal — hindi lamang upang Siya’y ating alalahanin. Ito ang tinatawag na “real presence” ni Kristo sa Eukaristiya.
Sinabi ni Hesus, “Sinumang kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at bibigyang-buhay ko siya sa huling araw.”(Jn 6:54)
Nakakalungkot lamang isipin na may mga taong araw-araw dumadalo sa misa at tumatangap ng komunyon ngunit hindi nila nauunawaan ang tunay na kahulugan nito. Iniisip nilang mas magiging mabuting tao sila kapag napapalapit sa Diyos sa pamamagitan nito. Ngunit ang totoo’y wala silang pakialam sa kanilang kapwa at namumuhay sila ng labag sa kalooban ng Diyos. Walang bisa ang pagtanggap ng komunyon ayon sa ritwal lamang. Nagkakaroon lamang ito ng bisa kung isinasabuhay ng taong tumanggap nito ang gras­yang ipinagkakaloob nito.

Halina’t alamin at patunayan natin ang himalang nangyari sa Lanciano, Italy.

Ang bayan ng Lanciano ay matatagpuan sa bansang Italya. Noong ikawalong dantaon (800 A.D) isang paring monghe na kabilang sa kongregasyon ni San Basilio ang nagmimisa noon sa monasteryong itinayo sa alaala ni San Longhino. Di nabanggit ang ngalan ng pari ngunit ayon sa kasaysayan, siya’y napakarunong tungkol sa iba’t ibang agham na makalupa, subalit dahop naman ang kaalaman tungkol sa Diyos. Dahil sa kakulangan niya ng pananampalataya ay naganap ang isang himala sa sandali ng konsagrasyon (trunsubstantiation) o sa pagpapalit ng kalikasan ng tinapay at alak sa pagiging tunay na katawan at dugo ng Panginoong Hesus. Diumano, habang binibigkas  ng pari o monghe ang pangungusap na ginamit ni Hesus sa Huling Hapunan, nakita niyang biglang naging tunay na Laman ang Ostiya at naging tunay na Dugo ang alak sa kalis.

Natulala sa pangyayari, ngunit nang balikan ng wastong malay ang paring nabanggit ay magkahalong galak at iyak na tinawag ang mga taong nasa loob ng simbahan at sinabi: “Halikayo, mapapalad na saksi, masdan ninyo ang ginawang himala ng Diyos upang pawiin ang alinlangan ko sa Kanya! Halina’t kausapin natin siya ng malapitan! masdan ninyo ang tunay na Katawan at Dugo ng ating Mahal na Panginoon!”  Sumugod sa altar ang buong kongregasyon at nang kumalat ang balita tungkol sa kanilang nakita ay humugos din ang taumbayan sa simbahan, kung saan ang bawat nakasaksi sa kamangha-manghang himala ay buong paggalang at pananalig na sumamba sa Diyos.

Ang nasabing Ostiya na naging tunay na Laman ni Kristo ay nanatili sa gayong anyo hanggang sa kasalukuyang panahon. Ngunit ang Dugo na nasa kalis, makaraan ang ilang panahon ay namuo sa limang magkakaibang laki at hugis, at nakapgtataka na nang timbangin ay magkakasimbigat ang bawat isa, at ang isa ay kasimbigat ng apat na piraso, saka ang dalawa simbigat din ng tatlo (na para bang nais sabihin na sa maliit at malaking bahagi ng Ostiya o kahit sa kakapatak ng Dugo ay iisang buong Kristo ang nakalakip)

Maraming pagkakataong sinuri ang mga katotohanang nakapaloob sa himalang ito. Ang pinakasiyentipiko at buung-buo ay ginanap at ipinaalam nong Marso 4, 1971 sa nagkakatipong mga pinuno ng mga dalubhasa’t siyentipiko ng Simbahan. Pinatunayan ni Dr. Odoardo Linoli, propesor sa anatomy at pathological histology, kimika at Clinical microscopy sa nagkakaisang ospital sa Arezzo, at Dr. Ruggero Bertilli, propesor emeritus ng normal human anatomy sa Unibersidad ng Siena, gayundin nina Padre Bruno Luciani at Prof. Urbano sa ospital ng Lanciano ang katotohanan ng mga sumusunod na natuklasan nila”

” ang Ostiyang naging tunay na laman ay buhat sa gilid ng puso (heart wall) at walang halong gamot para di mabulok (without preservative agents). Ang nasabing Laman at Dugo ay nanggaling sa tao, hindi sa hayop at magkauri ng dugo – type AB. Pinatunayan din na taglay ng Lamang iyon ang minerals na chlorides, phosphorus, magnesium, potassium at konting sodium at maraming calcium. Ganito rin ang natuklasan sa dugo na may kasamang protinang sindami ng matatagpuan sa sariwang dugo ng tao”

Ang Ostensorium na kinalalagyan ng naghimalang Ostiya na naging tunay na Laman at ang konsagradong Alak na naging tunay na Dugo noong ika-8 dantao. Ang reliquary ay ginawa noong 1713 ngunit ang kalis ay ang mismong ginamit nang maganap ang himala.

Ngayong nalaman natin ang isa sa mga dakilang himala ng Diyos sa Eukaristiya. Kailangan pa ba nating matulad sa mongha na nag alangan sa tunay na presensya ng Diyos sa Banal na Misa para lang tayo ay maniwala at sumamba? o tulad ni Tomas sa Ebanghelyo na hindi naniniwalang ang ating Panginoon ay muling nabuhay hangga’t hindi niya naipapasok ang kaniyang mga daliri at kamay sa kaniyang mga sugat?

Ika nga sa isang kasabihan na “to see is to believe”. Kailangan ba natin ng isang himala upang tayo ay maniwala? Winika ni Hesus kay Tomas, “Is it because you have seen me that you have believed?” ..,…,. “Blessed are they who have not seen, and yet have believed!” Jn 20:29

Kapatid,,,, huwag ka ng mag-alangan, maniwala ka na.,,..,,,.,.,

Advertisements

11 thoughts on “Si Hesus, Buhay na Buhay sa Banal na Sakramento…….

  1. Salamat po sa pagbabahagi ng kaalaman ito at ito rin po ay ibabahagi ko rin sa mga ka sisters ko sa CFC-HOLD at sa bawat manananampalatayang kristyano Thank God. .

  2. How great God is… He is truly wonderful. Thank you for the post. My question was answered and that i Have already something to share with my pupils about the “real presence” of God in the Eucharist?
    thank you so big…Godbless you always

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s